Maciej Gładyga


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego


Dyrektor Biura

Maciej Gładyga
Dyrektor Biura
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem transportu, urzędnik służby cywilnej. Przez dziesięć lat pracował w ministerstwie właściwym ds. transportu w departamentach odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych oraz transport kolejowy oraz pełnił w tych komórkach funkcje kierownicze. Obszary odpowiedzialności obejmowały m.in. realizacje i finansowanie inwestycji, strategię rozwoju, przewozy pasażerskie oraz współpracę międzynarodową, w tym w ramach struktur europejskich, m.in. przewodniczył Radom Wykonawczym kolejowych korytarzy transportu towarowego, brał udział w negocjacjach IV Pakietu Kolejowego. Od połowy 2016 roku Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego – organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej i reprezentującej ponad siedemdziesiąt firm z branży kolejowej. Jako przedstawiciel IGTL wybrany do Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego ERFA (European Rail Freight Association); od listopada 2019 r. Wiceprezes tej organizacji. Z ramienia ERFA jest Przewodniczącym Podgrupy ds. legislacji, wdrażania i działań miękkich w ramach Dialogu Przewoźników przy Komisji Europejskiej (RU Dialogue), członkiem Rail Supply Industry Expert Group (przy DG GROW).