mgr inż. Jerzy Stroński


Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Mgr inż. Jerzy Stroński jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posiada uprawnienia budowlane z branży instalacje sanitarne w zakresie projektowania i kierowania oraz budownictwa ogólnego w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Praca zawodowa była związana z: firmą INSTAL Poznań na wszystkich szczeblach zarządzania: od kierownika robót do wiceprezesa Zarządu oraz z firmą SKANSKA w zakresie kierowania Rejonem Instalacyjnym.
Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZITS.
W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa był członkiem Komitetu Organizacyjnego Izby. Był wiceprzewodniczącym Rady w pierwszej kadencji, a w II i III kadencji przewodniczył pracą Rady Okręgowej WOIIB. Podczas IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady WOIIB. 12 kwietnia
2018 r. delegaci XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Izby ponownie powierzyli mu pełnienie funkcji przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB. W pierwszej kadencji działania samorządu był Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. W obecnej kadencji pełni też funkcję członka Krajowej Rady PIIB.