Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


Polska Izba Inżynierów Budownictwa


Prezes

Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i był pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004). Od 2006 r. jest członkiem Krajowej Rady, natomiast w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB. Od lipca 2018 r. pełni funkcję prezesa PIIB. Nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 prorektorem Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni.

Jest specjalistą budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym m.in. ponad 160 publikacji naukowych i ponad 60 opracowań naukowo-badawczych oraz wiele ekspertyz i opracowań technicznych.
Członek szeregu gremiów naukowych i eksperckich, m.in. Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. W latach 2017-2018 przewodniczył Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w budownictwie.