prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer


Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich

Studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1968 r. uzyskując tytuł zawodowy mgr inż. budownictwa. W roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1983 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Imperial College of Science and Technology na Uniwersytecie w Londynie. Tytuł naukowy profesor nauk technicznych otrzymał w roku 1992.
W latach 1984- 2014 kierował Katedrą Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury oraz prorektora Politechniki Szczecińskiej. Przyczynił się do wprowadzenia unikatowego w Polsce kierunku studiów „Inżynier Europejski” – European Civil Engineering Management w 1992 r., który realizowany jest wspólnie z uczelniami w Niemczech, Holandii, Anglii, Danii i Szwecji.
Działalność naukową koncentruje głównie na zagadnieniach związanych z mechaniką gruntów i fundamentowaniem. Jest autorem empirycznego modelu konsolidacji gruntów organicznych, metody wyznaczania współczynnika podatności podłoża w złożonych warunkach gruntowych oraz metody interpretacji próbnych statycznych obciążeń pali. W latach 90-tych był dyrektorem w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych Eko-Invest S.A. w Szczecinie i kierownikiem projektu budowy Ciepłowni Geotermalnej w Pyrzycach k/Szczecina. W latach 2002-2006 był Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Pracuje w Przedsiębiorstwie Doradczym Geotechnical Consulting Office w Szczecinie.
Jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady W latach 2010-2018 był przewodniczącym Rady Zachodniopomorskiej OIIB. Od roku 2010 jest członkiem Krajowej Rady PIIB i kieruje Komisją Współpracy Zagranicznej. Reprezentuje PIIB w Europejskiej Radzie Izb Inżynierskich. W roku 2015 został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji i obecnie pełni tę funkcję po raz drugi w kolejnej 3-letniej kadencji.