prof. Zbigniew Kledyński


Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w woj. mazowieckim i był pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004). Od 2006 r. jest członkiem Krajowej Rady, natomiast w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB. Od lipca 2018 r. pełni funkcję prezesa PIIB.
Nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 prorektorem Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni.
Jest specjalistą budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym m.in. ponad 160 publikacji naukowych i ponad 60 opracowań naukowo-badawczych oraz wiele ekspertyz i opracowań technicznych.
Członek szeregu gremiów naukowych i eksperckich, m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (wiceprzewodniczący w latach 2007-2015 i od 2016 r. członek), Global Water Partnership – Poland (od 2001 r.), Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego w latach 2002-2010 i członek w latach 2011-2015), Rady Opiniodawczo-Doradczej ds. założeń projektu ustawy Kodeks budowlany (MTBiGM 2012 r.), Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (2016-2017) oraz Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej (od 2018 r.), a także Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD (od 2004 r.) i zespołów do oceny wybitnych osiągnięć naukowych i twórczych w Konkursach o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa (2017 r.) i Ministra Inwestycji i Rozwoju (2018 r.).
W latach 2017-2018 przewodniczył Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w budownictwie. Od czerwca 2018 r. jest członkiem Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, który został powołany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.