Tomasz Kozłowski


Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego

Prezes Tomasz Kozłowski – Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
„Dotychczasowe lata naszej inicjatywy klastrowej były czasem naszej intensywnej pracy, szeregu wspólnych aktywności i wdrażania wypracowanych standardów współdziałania. Rozwijamy się integrując firmy sektora budowlanego, przedsiębiorstwa branż pokrewnych, włączając we wspólne formy aktywności podmioty z sektora nauki i otoczenia biznesu. Określiliśmy cele strategiczne klastra, wśród których znajdują się: najwyższa jakość produktowa i usługowa oraz trwałe umiędzynarodowienie działalności.”